Osiedle Bliska Wola

Pełna wersja: ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE zwołane na dzień 21.03.2016
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Wrzucam, bo nigdzie na forum nie widziałem, a nie każdy mógł dostać list.
Dodatkowo wrzucam wzór pełnomocnictwa, bo potrzebne jest do głosowanie nawet dla współwłaścicieli.
Przypominam również, ze jutro (sobota) o 11 przy placu zabaw planowane jest spotkanie dla omówienia spraw miedzy mieszkańcami.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE dla mieszkańców etapu A


Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. Nr 80, poz.903 z dnia 26.09.2000r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Ordona 7B w Warszawie zwołuje zebranie ogółu Właścicieli, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016r. o godz. 1800 w budynku Wyższej Szkoły Rehabilitacji przy ul. Kasprzaka 49, aula na parterze z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdań za 2015r.:

- sprawozdania finansowego za 2015r.,

- sprawozdania zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Poddanie pod głosowanie następujących uchwał:

nr 1/2016 w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną (uchwała protokołowana przez notariusza),

nr 2/2016 w sprawie wyboru członków zarządu nieruchomością wspólną,

nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.,

nr 4/2016 w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Wspólnoty,

nr 5/2016 w sprawie wysokości miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w 2016r. oraz zatwierdzenia planu gospodarczego na 2016r.,

nr 6/2016 w sprawie dostarczania korespondencji wspólnotowej do Właścicieli

6. Wolne wnioski

7. Zakończenie zebrania.Zgodnie z art. 29 ust. 1e Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r., nr 80, poz.903 z późniejszymi zm.) zwracamy się z prośbą o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo własności lokalu (akt notarialny).Uprzejmie prosimy o przybycie na zebranie z dowodem osobistym bądź innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.W przypadku, gdy zachodzi współwłasność osoba/osoby reprezentujące współwłaściciela/li zobowiązane są do przekazania ważnego pełnomocnictwa
Przekierowanie